Խնդրում ենք Ձեր դիտարկիչի կարգավորումներից միացնել JavaScript-ը, էջի անխափան աշխատանքի համար։ C++ ծրագրավորման դասընթաց

Դասընթացավար՝

Հովհաննես
Ղուշչյան

C++ ծրագրավորող
/ Synopsys, Expper technologies /

Տևողություն՝ 4 ամիս

   |   

Փուլի արժեք՝ 40.000 դրամ

C++ ծրագրավորում

Գրանցվել

C++ -ը հայտնի է որպես հզոր ծրագրավորման լեզու, որի օգնությամբ կկարողանաք կառավարել համակարգչային ռեսուրսները և ավելի հեշտությամբ կհաղթահարեք հաջորդ ծրագրավորման լեզու սովորելու դժվարությունները։ C++ -ը հաճախ օգտագործվում է ստեղծելու և զարգացնելու խաղեր, ինչպես նաև desktop հավելվածներ։ Բազմաթիվ AAA խորագրով վիդեխաղեր ստեղծվել են C++-ի օգնությամբ։

C++ -ը սկսնակների համար
1-ին փուլ

1.Ծանոթացում C++–ին, պրիմիտիվ փոփոխականներ, բինար համակարգ
2.Տրամաբանական և պայմանի օպերատորներ
3.Ցիկլային օպերատորներ, անվերջ ցիկլ և նրա կիրառությունը
4.Միաչափ զանգված, կիրառման հնարավորին տարբերակները
5.Երկչափ զանգվածներ (Մատրիցա)
6.Բազմաչափ զանգվածներ, բազմաչափ զանգվածի օրինակներ
7.Ցուցիչ, հղում և կիրառման տարբերակները
8.Հաստատուն փոփոխականներ և նրանց կիրառությունը
9.Վերադարձնող, անվերադարձ և նույնանուն ֆունկցիաներ, ռեկուրսիա, ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ
10.Ծանոթացում complier-ի և debugger-ի հետ։ Ֆունկցիաների գործածումը տարբեր գրադարանների կիրառմամբ
11..cpp և .h տիպի ֆայլեր, նրանց կիրառությունը
12.Ծանոթացում տվյալների կառուցվածքի հետ, Heap-ը և Stack-ը հիշողության մեջ, փուլի ամփոփում
13.Թեստ

C++ / OOP
2-րդ փուլ

1.Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, ծանոթացում class–ների և օբյեկտների հետ
2.Ծանոթացում կոնստրուկտորի և դեկստրուկտորի հետ և նրանց դերը օբյեկտի ստեղծման և ոչնչացման մեջ
3.Ծանրաբեռնված կոնստրուկտորներ (copy, assignment, move), ծանրաբեռնված մեթոդներ
4.Ժառանգականություն, կոնստրուկտորի պահվածքը ժառանգականության ժամանակ
5.Բազմաժառանգականություն, friend մեթոդներ
6.Պոլիմորֆիզմ և ինկապսուլացիա, պոլիմորֆ և աբստրակտ մեթոդներ
7.Վիրտուալ մեթոդներ, մեթոդների պահվածքը վիրտուալ մեթոդների հիշողության մեջ
8.Օպերատորների ծանրաբեռնում և նրանց կիրառությունը
9.Բացառությունների մշակում (try/throw/catch), static մեթոդներ
10.volatile փոփոխականներ, reinterpret, const, dynamic և static cast-եր
11.Generics (template), generics-ը կլասսներում և մեթոդներում
12.Design patterns - Singleton, Builder, Prototype, Inner, Nested և Anonymous Class-ներ, փուլի ամփոփում
13.Թեստ

STL
3-րդ փուլ

1.Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, ծանոթացում STL գրադարանի հետ
2.Ծանոթացում vector և list կոնտեյներների հետ
3.Iterator-ներ, նրանց օգտագործումը կոնտեյներների հետ
4.Map, set կոնտեյներներ, նրանց մեթոդներ և կիրառությունը
5.stack և queue տիպի ադապտերներ
6.Ծանոթացում ալգորիթմների հետ։ Իրականացման և կոմպիլյացիայի փուլերի տարբերությունը
7.Բինար և գծային փնտրում, նրանց իրականացումը ռեկուրսիվ և իտերատիվ մեթոդներով
8.Սորտավորում, նրանց տարբերությունը կախված մուտքային պարամետրերից
9.bubble sort, quick sort, insertion sort, mergesort իրականացումը
10.Բինար ծառ, ծանոթացում և կազմակերպումը
11.Բինար ծառի մեթոդներ, նրանց կիրառությունը
12.C++ 11-րդ և 14-րդ ստանդարտները և նրանց օգտագործումը, փուլի ամփոփում
13.Թեստ

Qt
4-րդ փուլ

1.Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, ծանոթացում Qt գրադարանի հետ
2.XML, նրա կիրառությունը Qt-ում
3.Գրաֆիկական ծրագրի ստեղծում
4.Signals և slots, Edit menu-ի ստեղծում
5.Layout-ը Qt-ում, (horizontal, vertical, grid form)
6.Qt designer, ինտենսիվ պրոցեսներ, responsive դիզայն
7.QlineEdit կիրառությունը
8.Ծանոթացում Qfile-ի և Qdir-ի հետ
9.Spacer, Spliter, Buddy, Tabs, Ասոցիատիվ և հաջորդական կոնտեյներներ
10.Resurse collection ֆայլերի (.qrc) կիառությունը
11.QlistWidget, նկարում Qpainter-ի միջոցով
12.Qt stylesheet ստեղծումը HTML-ի օգնությամբ, փուլի ամփոփում
13.Թեստ

Ծրագրավորման դասընթացներին մասնակցելու համար հարկավոր է հանձնել տրամաբանական բնույթի թեստ, որի նպատակն է ստուգել մասնակցի տրամաբանական մտածողությունը, որը կարևոր նախապայման է ծրագրավորում սովորելու համար:

Եթե տիրապետում եք նշված փուլերից որևէ մեկին, ապա կարող եք մասնակցել դասընթացներին՝ շրջանցելով տվյալ փուլը։:

Յուրաքանչյուր փուլ բաղկացած է 12 պարապմունքից՝ շաբաթական 3 օր հաճախականությամբ, 2 ժամ տևողությամբ։:

Յուրաքանչյուր փուլի ավարտին անցկացվում է թեստ, և բարձր առաջադիմություն ցուցաբերելու դեպքում հնարավոր է օգտվել մինչև 20% զեղչից՝ հետագա փուլերի համար։:

Դասընթացների ընթացքում անընդմեջ իրականացվում են պրակտիկ բնույթի առաջադրանքներ։:

Դասընթացների ամբողջական փուլերի ավարտից հետո, շրջանավարտներին տրվում է հավաստագիր։:

Մեր գործընկերները

Օնլայն վճարում

Հարգելի հաճախորդ, «Վճարման հաշիվ» դաշտում հարկավոր է նշել Ձեր էլ. հասցեին ուղարկված վճարման հաշվին համարժեք համարը։

Arca, Visa, MasterCard

Օնլայն վճարման համակարգում կատարվում են տեխնիկական աշխատանքներ։
Վճարում կատարելու համար խնդրում ենք օգտվել այլ եղանակներից։

Վճարումը հաջողությամբ կատարվել է։
Շնորհակալություն

Վճարումը չեղարկվել է։
Խնդրում ենք մուտքագրել վավեր տվյալներ։